Производни капацитет и¼Ы

2022-03-10

3000м2 месечно.